4 LOẠI ĐẤT…!

(1) BỐN LOẠI ĐẤT (Mác 4:1-9)

“Một phần khác rơi nhằm đất tốt thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm” (câu 8).

Đây là ẩn dụ nổi tiếng của Chúa Giê-xu. Ẩn dụ là cách dùng những hình ảnh trần gian để trình bày những ý nghĩa thiêng liêng. Chúa dùng hình ảnh người gieo giống, một hình ảnh quen thuộc về một nông gia Do Thái, đem một mớ hột giống bọc trong vạt áo vừa đi vừa vung tay rải đều. Đây là cách trồng lúa ở các vùng cao nhiều đồi núi, chỉ gieo một lần vào đầu mùa mưa và cứ thế cây lúa lớn lên cho đến khi gặt. Tất nhiên là Chúa không thuyết giảng về nghề nông, vậy Chúa muốn dạy điều gì?

Chúa kể ẩn dụ này khi đang ngồi trong thuyền, bên mé biển, đoàn dân đông ngồi trên sườn núi. Chúa Giê-xu bắt đầu: “Hãy nghe, có người gieo giống ra đi đặng gieo.” Trong câu 14 Chúa giải thích “người gieo giống” đây là “gieo đạo”. Hạt giống có lẽ là hình ảnh hay nhất để diễn tả “đạo” hay Phúc Âm, Tin Mừng. Trong hạt giống có sự sống tiềm tàng, khi mọc lên sẽ có khả năng đơm bông kết trái. Chúa muốn nói Đạo hay Phúc Âm cũng chứa đựng sự sống thuộc linh tiềm tàng tương ứng với sự sống trong hạt giống.

Hạt giống rơi xuống bốn thứ đất khác nhau nhưng chỉ ở đất tốt mới thật sự kết quả. Tuy nhiên các hạt giống rơi trong đất tốt cũng không kết quả giống nhau, hột ra ba chục, hột ra sáu chục, hột ra một trăm. Tin Mừng của Chúa Cứu Thế khi rao giảng cũng rơi vào những tấm lòng khác nhau. Kết quả hay không là do tình trạng những tấm lòng đó.

Xin giúp con luôn ý thức rằng Lời Chúa con đọc, con nghe là những hạt giống gieo ra. Xin giúp lòng con tiếp nhận những lời ấy như vuông đất tốt ấp ủ hạt giống để Lời Chúa có cơ hội nẩy mầm và kết quả dư dật trong đời sống con. Amen

THƯỜNG XUYÊN HỌC LỜI CHÚA (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-22)

Chớ dập tắt Thánh Linh, đừng khinh rẻ lời tiên tri. Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa (câu 19-22).

Con cái Chúa phải cảnh giác giữa “Thánh Linh” đến từ Đức Chúa Trời và “tà linh” đến từ Qủy Vương.
Giăng đưa ra bí quyết để chúng ta phân biệt thiệt giả như sau: “Anh chị em yêu dấu, đừng vội tin linh nào cả, nhưng hãy thử, xem các linh ấy có phải đến từ Đức Chúa Trời không; vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian rồi. Bởi điều này anh chị em có thể nhận biết Linh của Đức Chúa Trời: hễ linh nào xưng nhận Đấng Cứu Thế Giê-xu đã nhập thể, thì ấy là linh đến từ Đức Chúa Trời, còn linh nào không xưng nhận Đức Chúa Giê-xu, thì linh ấy không phải đến từ Đức Chúa Trời. Linh ấy là linh của Kẻ Chống Nghịch Đấng Cứu Thế. Đó là linh mà anh chị em đã nghe nói rằng nó sẽ đến, và bây giờ nó đã đến trong thế gian rồi” (I Giăng 4:1-3).
Bí quyết Sứ đồ Phao-lô nói ở đây là: hãy học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh; lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh; và dùng sự khôn ngoan của Chúa để kiểm chứng thật giả để tin theo hay tránh né. “Chớ dập tắt Thánh Linh. Đừng khinh rẻ lời tiên tri” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-20). Điều Phao-lô muốn nói, Tôi mong anh chị em hãy dùng đầu óc của mình để suy xét! Tôi mong anh chị em biết đủ Kinh Thánh để có thể phân biệt điều gì đúng, điều gì sai! “Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa” (câu 21-22).
Để bảo vệ niềm tin thuần nhất chúng ta cần biết Kinh Thánh. Sự hiểu biết này đòi hỏi chúng ta phải để thì giờ đọc và học Kinh Thánh.
Vui mừng. Cầu nguyện. Tạ ơn. Và đào sâu vào Lời Chúa. Những điều này sẽ khiến bạn gần gũi Chúa hơn, kinh nghiệm Chúa hơn, nhiệt thành với Chúa hơn. Kinh Thánh nói: “Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần” (Ê-sai 55:6). Và “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công Vụ 2:21). Đó là những gì bạn phải làm. Hãy đến với Chúa giờ này với lời cầu nguyện của mình.
Chúa ơi, con đang cảm thấy xa Ngài. Xin giúp con thực hành những điều Ngài dạy để luôn kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài.

Kinh Thánh Lược Khảo Tân Ước

Kinh Thánh Lược Khảo Tân Ước 085

Posted by LỜI CHÚA HẰNG NGÀY on Saturday, April 6, 2019
Kinh Thánh Lược Khảo Tân Ước

Kinh Thánh Lược Khảo Tân Ước 084

Posted by LỜI CHÚA HẰNG NGÀY on Saturday, April 6, 2019

Bài Khác