Tân Ban điều hành VPEF Nhiềm Kỳ 2022-2026

Ban điều hành VPEF

  1. Tân Ban điều hành VPEF Nhiệm Kỳ 2022-2026
  2. 1. Rev. Nguyen Cong Chinh (president VPEF)
  3. 2. Pastor. Nguyen Manh Cuong (Vice president 1 VPEF)
  4. 3. Pastor. Sùng Sèo Hòa (Vice president 2 VPEF)
  5. 4. Pastor. Andrew Blunt (Secretary-General of VPEF)
  6. 5. Missionary, David Mlo,1nd Deputy Secretary-General
  7. 6. Pastor. Y Sing Lemo (2nd Deputy Secretary-General VPEF)
  8. 7. Pastor. Minh Mathew Le (VPEF Association Advisor)
  9. 8. Pastor. Y Hin Niê(VPEF Association Advisor)
  10. 9. Pastor. Daniel. Royce. (VPEF General Commissioner)
Van-Bản-Cuọc-Họp-PVEF-06.06.2022

Bài Khác