22nd anniversary of 9/11(kỷ niệm 22 năm ngày 11/9)

PRESS RELEASE CALLS CHRISTIAN CHURCHES AND ALL HUMANITY TO CONTRIBUTE PRAYERS FOR THE 22ND ANNIVERSARY OF THE DAY

(September 11, 2001-2023)

This time and today was 22 years ago. Terrorists stole two Boeing 747 planes over New York City and crashed into the twin towers of the New York City Trade Center. As a result, more than 3,000 people were injured. Among them, Americans living in the states of Arlington, Virginia Shanksville, Pennsylvania, and New York unfortunately also suffered casualties in the September 11, 2001 terrorist attack in New York.

We also remember the victims who died on this day in 2012 in Benghazi, Libya, and a number of terrorist attacks committed by Communism and Terrorism in recent years such as. Burma, Ukraine, Vietnam June 11, 2023, in the Central Highlands.

Families whose loved ones died in the terrorist attacks of September 11, 2001, endured great pain and loss. CPRVN Council and VPEF Association would like to send our prayers and deepest sympathy in the love of Jesus to you and more than 300 million Americans.

We confirm that: Communism and Terrorism are two enemies of all humanity. Member states of the United Nations, the United States, the European Union, and peoples around the world have a common commitment to fight Communism and Terrorism and eliminate these two ideologies. out of the World Community.

Once again, on behalf of the CPRVN Council and the VPEF Pastor Association, we would like to send our deep prayers. May God console and bless all the victims of the terrorist attacks of September 11, 2001, and the victims of Communism and Terrorism.

Best regards

Peace and Justice North Carolina, September 11, 2023

  Rev. Cong Chinh Nguyen.

  President. CPRVN&VPEF.

___________________________________________________________________________________________________________

THÔNG CÁO BÁO CHÍ KÊU GỌI CÁC GIÁO HỘI CƠ ĐỐC VÀ

TOÀN NHÂN ĐÓNG GÓP CẦU NGUYỆN CHO LỄ KỶ NIỆM 22 NĂM NGÀY

(11 tháng 9 năm 2001-2023)

Thời điểm này và hôm nay là 22 năm trước. Những kẻ khủng bố đã đánh cắp hai chiếc máy bay Boeing 747 trên thành phố New York và đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thành phố New York. Hậu quả là hơn 3.000 người bị thương. Trong số đó, người Mỹ sống ở các bang Arlington, Virginia Shanksville, Pennsylvania và New York không may cũng phải chịu thương vong trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở New York.

Chúng tôi cũng tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vào ngày này năm 2012 tại Benghazi, Libya, và một số vụ tấn công khủng bố do Chủ nghĩa Cộng sản và Khủng bố thực hiện trong những năm gần đây như. Miến Điện, Ukraine, Việt Nam ngày 11 tháng 6 năm 2023, tại Tây Nguyên.

Những gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã phải chịu đựng nỗi đau và mất mát to lớn. Hội đồng CPRVN và Hiệp hội VPEF xin gửi lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu sắc nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu đến các bạn và hơn 300 triệu người Mỹ.

Chúng tôi khẳng định rằng: Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa khủng bố là hai kẻ thù của toàn nhân loại. Các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các dân tộc trên thế giới đều có cam kết chung chống lại Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa khủng bố và loại bỏ hai hệ tư tưởng này. ra khỏi Cộng đồng Thế giới.

Một lần nữa, thay mặt Hội đồng CPRVN và Hiệp hội Mục sư VPEF, chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện sâu sắc. Xin Thiên Chúa an ủi và chúc lành cho tất cả các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cũng như các nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản và Khủng bố.

Bắc Carolina, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Trân trọng

Hòa bình và Công lý

Rev. Công Chính Nguyễn.

Chủ tịch. CPRVN & VPEF.

Bài Khác