TRẢ GIÁ  CHO CHỨC VỤ MỤC SƯ(The Cost of Being a Pastor)

Mục sư được liệt vào danh sách 4 nghề khó nhất tại nước Mỹ bởi vì một Mục sư phải là:

•Nhà truyền giáo                      (Matthew 28:19-20)

•Gương mẫu                             (I Timothe 3:1-16)

•Bố(Cha)

•Chồng                                     (Epheso 5: 21-33)

•Người tư vấn                           (Heboro 13:7)

•Tổ chức hội nghị

•Người lập kế hoạch

•Người phục vụ

•Có tầm nhìn xa khải tượng     (Sangtheky 13:14)

•Giám đốc điều hành

•Người hướng dẫn

•Bạn bè

•Người hòa giải

•Tư vấn hôn nhân

•Cố vấn thanh niên

•Người huấn luyện lãnh đạo

•Giáo viên Kinh Thánh

•Người giải quyết nan đề, v.v.

Ngoài công việc trên tiếp theo là:

•Người chăm sóc nhà thờ khi được Ban quản trị ủy nhiệm

•Nhân viên dọn vệ sinh

Mỗi Mục sư phải đối mặt với nhiều loại nhu cầu và nan đề khác nhau, chẳng hạn như:

*Mục sư không đến thăm tôi

*Bài giảng quá dài.

* Bài giảng sơ sài thiếu chất lượng

*Âm nhạc quá to.

*Phòng nhóm lạnh quá.

Vân vân và vân vân…….

Một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời của một Mục sư đó là những người mình yêu thương sẽ bỏ rơi mình, thậm chí phản bội dựng chuyện vu cáo bêu xấu mình hoặc làm tổn thương.

Mục sư thường là người cô đơn nhất trong hội thánh.

Bạn có thể thấy một Mục sư được vây quanh bởi nhiều người, nhưng rất hiếm khi có những người quan tâm đến vấn đề, nhu cầu cuộc sống của của mục sư hoặc gia đình mục sư.

Nếu bạn có một Mục sư làm bạn, hãy chăm sóc họ, cầu nguyện cho họ, kết nối dự phần vào tầm nhìn khải tượng mà Chúa đã ban cho họ, hỗ trợ họ, nhưng trên hết là yêu thương họ. Hãy nhớ rằng họ cũng là con người và họ cũng cần có những nhu cầu giống như bạn.

Ngay cả khi bạn không tin, nhiều người trong số họ đã hy sinh thời gian tim óc nghiên cứu kinh thánh soạn bài giảng cung cấp nuôi dưỡng nhu cầu thuộc linh cho bạn hoặc hy sinh tiện nghi, sự nghỉ ngơi, kế hoạch cá nhân và rất nhiều thứ, kể cả một số nhu cầu của chính gia đình họ để tham gia vào sự kêu gọi của Chúa.

Hãy quý trọng thời gian của Mục sư dành cho công việc, những lời cầu nguyện mà ông ấy dành cho mọi người, gánh nặng mà ông ấy tự nguyện gánh vác trong chức vụ. Bạn không biết ông ấy sẽ đánh giá cao thế nào khi biết bạn làm như vậy.

Giê-rê-mi 3:15, “Ta sẽ ban cho các ngươi những kẻ chăn theo lòng ta, những người sẽ dẫn dắt chúng bằng sự hiểu biết và hiểu biết”.

… Dành cho tất cả các mục sư có tấm lòng yêu mến Chúa và đời sống trong sạch trọn vẹn theo kinh thánh 🙏 Đúng là người chăn chiên hiền lành trung tín (Matthew 25:45-47) “Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình”

Những câu này nhấn mạnh đức tính trung tín và khôn ngoan của người đầy tớ. Chúa Giêsu đang dạy về tầm quan trọng của việc cảnh giác và có trách nhiệm trong việc chu toàn nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chờ đợi sự trở lại của Thầy. Người đầy tớ trung thành thực hiện trách nhiệm của mình sẽ được khen thưởng và giao phó những trách nhiệm lớn hơn. Truyện ngụ ngôn này minh họa nguyên tắc tâm linh rộng hơn về việc chuẩn bị và siêng năng phục vụ Chúa, vì ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao phó việc lớn hơn.

Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn!

The Cost of Being a Pastor

Pastoring is listed among the four hardest professions in the United States because a pastor must be:

 • A missionary (Matthew 28:19-20)
 • A role model (1 Timothy 3:1-16)
 • A father
 • A husband (Ephesians 5:21-33)
 • A counselor (Hebrews 13:7)
 • A conference organizer
 • A planner
 • A servant
 • A visionary (Genesis 13:14)
 • A CEO
 • A guide
 • A friend
 • A mediator
 • A marriage counselor
 • A youth advisor
 • A leadership coach
 • A Bible teacher
 • A problem solver, etc.

Additionally, pastors often have to:

 • Care for the church as assigned by the Board of Trustees
 • Clean the church

Each pastor faces various needs and problems, such as:

 • “The pastor didn’t visit me.”
 • “The sermon was too long.”
 • “The sermon was shallow and lacked quality.”
 • “The music was too loud.”
 • “The meeting room was too cold.” And so on…

One of the most challenging aspects of a pastor’s life is that those they love may abandon or betray them, spreading false accusations or causing harm.

Pastors are often the loneliest people in the church. You may see a pastor surrounded by many people, but it is rare for anyone to care about the pastor’s personal issues or needs, or those of their family.

If you have a pastor as a friend, take care of them, pray for them, support the vision God has given them, and above all, love them. Remember, they are human too and have the same needs as you.

Even if you don’t believe it, many pastors sacrifice their time and energy to study the Bible and prepare sermons to nurture your spiritual needs. They give up comfort, rest, personal plans, and many other things, including some needs of their own family, to answer God’s call.

Appreciate the time a pastor dedicates to their work, the prayers they offer for everyone, and the burdens they willingly bear in their ministry. You have no idea how much it means to them to know you care.

Jeremiah 3:15, “And I will give you shepherds according to My heart, who will feed you with knowledge and understanding.”

… Dedicated to all pastors who love the Lord and live a pure and complete life according to the Bible. Truly, they are faithful and gentle shepherds (Matthew 25:45-47) “Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods.”

These verses emphasize the virtues of faithfulness and wisdom in a servant. Jesus teaches about the importance of being vigilant and responsible in fulfilling one’s duties, especially in anticipation of the master’s return. The servant who is found faithfully carrying out his responsibilities will be rewarded and entrusted with greater responsibilities. This parable illustrates the broader spiritual principle of being prepared and diligent in serving God, as those who are faithful in small things will be entrusted with greater things.

Thank you for your help!

Bài Khác