Những người tin nhận cứu Chúa Jesus Christ sẻ được cứu!

https://youtu.be/WHh4XqUwoUw
Cuộc khổ nạn Chúa Jêsus.
https://youtu.be/lSDXsEy7mH0
Chúa Jêsus chết 3 ngày được sống lại thăng thiên.
https://www.facebook.com/BinhmyChurch/videos/652180538573993/?t=100
Những kẻ chết trong Đấng Christ đều được sống lại.
https://www.facebook.com/nhacthanhcavietnam2018/videos/510317359526349/?t=60
Thánh ca.Hãy đưa con trở về với tình yêu Chúa Jesus..!

Bài Khác