Earthquake in Morocco(Động đất tại Moroc)

Earthquake in Morocco

Vietnam People’s Ethnic Missionary Association (VPEF) Received news of an earthquake occurring in Morocco. This will cause damage to people, property, and the Moroccan economy.

On behalf of the Vietnamese People’s Missionary Union of Ethnic Groups (VPEF), we would like to send prayers of condolences and hope that the people and government of Morocco will soon overcome the consequences of the earthquake.

We also call on United Nations member states and social relief organizations, especially the governments of the United States and the European Union, to actively support people and governments. Morocco stabilized its life.

We also call on United Nations member countries as well as people around the world to join hands to protect the environment and animal ecosystems on all continents. This can best protect the environment and the safety of all humanity.

Peace & Grace

Priest Cong Chinh Nguyen
President of VPEF

_________________________________________________________________

Động đất tại Moroc

Hội Truyền giáo các Dân tộc Việt Nam (VPEF) nhận được tin có động đất xảy ra ở Maroc. Điều này sẽ gây thiệt hại về người, tài sản và nền kinh tế Maroc.

Thay mặt Hội Truyền giáo Nhân dân các Dân tộc Việt Nam (VPEF), chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện chia buồn và mong người dân và chính phủ Maroc sớm khắc phục hậu quả trận động đất.

Chúng tôi cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ xã hội, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, tích cực hỗ trợ người dân và chính phủ. Maroc ổn định cuộc sống.

Chúng tôi cũng kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc cũng như người dân trên thế giới cùng chung tay bảo vệ môi trường và hệ sinh thái động vật trên tất cả các châu lục. Điều này có thể bảo vệ tốt nhất môi trường và sự an toàn của toàn nhân loại.

Hòa Bình & Ân Sủng

Linh mục Công Chính Nguyễn
Chủ tịch VPF

Bài Khác