Hình ảnh quý về các dân tộc và tôn giáoTây nguyên, Việt nam ngày xưa.

Tư liệu ảnh quý về  các dân tộc và tôn giáoTây nguyên Việt nam ngày xưa. Người Thượng hoặc đồng bào sắc tộc là danh từ được dùng thời trước 75 để gọi chung những nhóm sắc tộc thiểu số sinh sống trên cao nguyên miền Trung, như Ba Na, Gia Rai, Ê đê, Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ…

Xem Tiếp >>>>