Hát Soang & Cồng chiêng Jarai (Dân ca Sắc tộc Jarai Tây nguyên)

Soang Jrai

Posted by Dân Tộc Tây Nguyên on Saturday, March 19, 2016
Thiếu nhi sắc tộc Jarrai

Nhà rông sắc tộc Jarai

Lễ hội cồng chiêng sắc tộc Jarai Tây nguyên

Múa soang sắc tộc Jarai

Cồng chiêng sắc tộc Jarai

Một lễ tạ ơn mùa lúa mới của sắc tộc Jarai

Bài Khác